Algemene voorwaarden

begrippen

a. voorwaarden:

deze algemene voorwaarden;

b. cliënt:

de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van voetverzorging de pedicure

c. voetverzorging de pedicure/wij :

het bedrijf voetverzorging de pedicure vertegenwoordigd door m.l. van den berg - van klooster aangesloten bij provoet, lidnummer 302043, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te rotterdam, onder nummer: 24404205.

d. behandelplan:

schriftelijk of mondeling opgesteld behandel advies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld;

e. branchecode

gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f. provoet

ProVoet Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure
Kerkewijk 69
3901 EC  Veenendaal;

g. overmacht

eén of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

1. algemeen

  1. deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten en overeenkomsten tussen voetverzorging de pedicure en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of de levering van producten.
  2. een samenvatting van de algemene voorwaarden is in de vorm van huisregels zijn zichtbaar opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijkhttp://www.voetverzorging-de-pedicure.nl  
  3. een exemplaar van de voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd.

Huisregels

behandelingen geschieden volgens afspraak;

bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 48 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt 100% van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht;

annuleringen van afspraken kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week worden ingesproken op voicemail, het telefoonnummer 06 - 511 0 911 3;

er kan uitsluitend contant worden betaald;

in bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald;

wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 11e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen;

wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 25 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt;

tussentijdse prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden;

 

overmacht: eén of meerdere omstandigheden welke een persoon niet 
kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat 
nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt.